MMB-LBA II. modul

Időpontok

 
A csoportos képzési program időtartama 5 nap

Díja: 270.000,- Ft/fő + ÁFA
A képzési program díja magában foglalja a tananyag és a tanúsítvány valamint az ebéd és a napközbeni kávészünetek árát.
Igény szerint a képzés bentlakásos formában (szállással és napi háromszori ellátással) is megrendelhető.
A képzés helyszíne: Helios Panzió, 1121. Budapest Lidérc u. 5.

A képzés célja

A különböző minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi, kockázatcsökkentési, illetve az integrált irányítási rendszereket működtető szervezetek nagy részénél az alkalmazott mérőeszközök száma nagy, a mérési feladatok köre széles és jelentősen megnőtt, illetve folyama-tosan növekszik a mérési eredmények kompatibilitása, összeegyeztethetősége iránti igény. Ez szükségessé teszi a szükséges, korszerű metrológiai ismeretek elsajátítását és a képesség megszerzését a mindennapi műszaki/ipari gyakorlatban való alkalmazáshoz, illetve a szervezete-ken belüli metrológiai tevékenység irányításához, felügyeletéhez, a laboratóriumok működésének auditálásához.

Érintett munkakörök és munkaterület

 • érintett munkakörök: metrológus – metrológiai megbízott, laboratóriumi belső auditor, laboratóriumvezető, laboratóriumi minőségirányítási vezető

Munkaterület leírása:

 • a technológiai tűrések (átvételi/elfogadási határok, előírt pontosságok, stb.) ellenőrzéséhez szükséges mérőeszközök kiválasztása vagy a kiválasztás elősegítése,
 • az alkalmazás feltételeinek meghatározására, ezek teljesülésének ellenőrzésére, a metrológiai konfirmálás megszervezése és irányítása az ISO 10012 szabvány követelményeinek megfelelően
 • a mérési / kalibrálási eljárások kidolgozása,
 • a mérési eredmények kiértékelése, a mérési bizonytalanság meghatározása,
 • a kalibráló- és / vagy a vizsgálólaboratóriumok irányítása,
 • a laboratóriumok auditálása (belső és külső)
 • érdemi részvétel az ISO 9001 szabvány, illetve más irányítási rendszerek követelményei szerinti belső és a vevői / beszállítói auditokon.

A képzésben való részvétel feltételei

Felsőfokú intézmény műszaki vagy természettudományi karán szerzett oklevél vagy ilyen karon végzett matematikai tanulmány.

A Szenzor-Metrológia Kft. szervezésében megtartott MTECH képzésen való sikeres részvétel.

Tervezett képzési idő

5 munkanap: 40 óra (35 óra előadás; 1,5 óra dokumentáció audit, 3,5 óra gyakorlat, konzultáció).

A képzés módszere

 • Gyakorlatorientált intenzív csoportos képzési tevékenység, folyamatos konzultációt lehetővé tevő elő-adások, példamegoldások, egyéni és csoportos feladatmegoldások, esettanulmányok fel-dolgozása, szerepjátékok, tapasztalatok átadása, irányított beszélgetések, írásos tananyag és fóliamásolatok, valamint egyéni felkészülés
 • A képzés modul rendszerű

Az képzés egyén(ek)re szabott, figyelembe veszi a résztvevők szakképzettségét, szakterületi gya-korlatát és tapasztalatait, rátermettségét.

Képzési egységek (modulok)

Cél: elsődleges cél, hogy a képzés elvégzése után a résztvevők képesek legyenek:

 • a technológiai tűrések ellenőrzéséhez szükséges mérőeszközök kiválasztására,
 • az alkalmazás feltételeinek meghatározására,
 • ezek teljesülésének ellenőrzésére, a mérési/kalibrálási eljárások kidolgozására,
 • a mérési eredmények kiértékelésére, a mérési bizonytalanság meghatározására,
 • a kalibráló- ás a vizsgálólaboratóriumok szakmai és minőségirányítási vezetésére,
 • a laboratóriumi tevékenység auditálására, akkreditáltatására
 • esetenként érdemi részvételre belső és/vagy a vevői/be-szállítói auditokon.

Főbb témakörök, előadások:

Számítógépes mérőrendszerek biztonsága 3 óra
Laboratóriumközi összehasonlítások kiértékelése 3,5 óra
A mérendő mennyiség értékének kifejezése a választott egységhez vagy skálához viszonyítva 1 óra
A mérési eredmények, mint valószínűségi változók 3 óra
Metrológiai jellemzők becslése 2 óra
Eredmények valószínűsége 3 óra
A mérési bizonytalanság meghatározása. "Nincs királyi út" (elmélet + gyakorlat) 5 óra
Minőségirányítási rendszer 1 óra
Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének irányítási követelményei 3 óra
Auditálás 2,5 óra
Laboratóriumi belső audit 2,5 óra
Akkreditálás 2 óra
Audit gyakorlat 6 óra

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Teljesítményértékelés és vizsga

A résztvevők a képzés során önálló feladatmegoldások végzésével, csoportos esettanulmányokon való részvétellel és a konzultációkon szóban is folyamatosan számot adnak a szerzett ismeretekről. A résztvevők írásbeli (feladatmegoldások formájában) majd szóbeli vizsgát tesznek.

Értékelési szempontok:

 • Önálló problémamegoldó képesség, időre történő teljesítmények, valamint mennyiségi és minő-ségi követelmények teljesülése
 • A gyakorlati vizsgán kétfokozatú minősítő skála alkalmazása: megfelelt, nem felelt meg (a meg-felelőséghez az audit gyakorlaton való eredményes szereplés szükséges; a taneszközök, a tanfolyami jegyzetek használata lehetséges)
 • Az írásbeli vizsgán kétfokozatú minősítő skála alkalmazása: megfelelt, nem felelt meg (a megfe-lelőséghez minden szinten 50 %-os jó megoldási arány szükséges; a taneszközök, a tanfolyami jegyzetek használata lehetséges)

Tanúsítvány

Eredményesség esetén a résztvevők a SZENZOR-METROLÓGIA Kft. által kiadott, magyar és angol nyelvű "Metrológiai megbízott/metrológus és laboratóriumi belső auditor" megnevezésű tanúsítványát, valamint a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer által generált tanúsítványt kapják.


< Többi tanfolyam