HOSSZ-SZM

Időpontok

 

A képzés célja

A különböző minőségirányítási, illetve az integrált irányítási rendszereket működtető szervezetek nagy részénél növekszik az előírt mérések és az azok elvégzéséhez szükséges mérőeszközök száma, ezek egyre komplexebbek és folyamatosan növekszik az ezekkel végzett mérések eredményeinek kompatibilitása iránti igény. Ez a mérőeszközök helyes megválasztását, a működési feltételeket biztosító és az azokat alkalmazó munkatársak, a szakterületi metrológusok számára is szükségessé teszi a mérési eredmények kompatibilitásának biztosításához szükséges korszerű, szakterület specifikus metrológiai ismeretek elsajátítását. Az irányítási rendszerek tanúsítása során bizonyítani kell mind a mérőeszközök működési feltételeinek biztosításával és a bonyolultabb mérésekkel, mind a kvantitatív vizsgálatokkal és a kalibrálásokkal megbízott személy, a szakterületi metrológus szakmai hozzáértését, szakterület specifikus gyakorlatát. Ez a képzés a hosszúság- és szögmérések területén adja meg a szükséges elméleti ismereteket és lehetővé teszi a megszerzett tudás konkrét gyakorlati alkalmazását laboratóriumi körülmények között.

A képzés során megszerezhető kompetencia

 • A képesítés megnevezése: Hossz- és szögmérés szakterületi metrológus
 • A szakképesítéssel betölthető munkakör: Hossz- és szögmérés szakterületi metrológus

A képesítéssel betölthető munkaterület leírása:

 • Hosszúság- és szögmérések elméleti alapjainak ismeretében a mérések végzése
 • A mérési/kalibrálási hibák és a mérési bizonytalanságok meghatározása
 • Hosszúság- és szögmérő eszközök kalibrálására kalibrálási eljárások kidolgozása
 • Kalibrálások végzése, a kalibrálás eredményeinek kiértékelése, dokumentálása
 • Megfelelőség értékelés a mérési/kalibrálási eredmények alapján

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Legalább középiskolai tanulmányok és középszintű, technikusi metrológus képzés sikeres elvégzése, vagy az azt igazoló tanúsítvány bemutatása, illetve ennek hiányában igény esetén sikeres előzetes tudásszint felmérés (amit a képzést megelőző két héttel előbb jelezni kell), valamint a hossz- és szögmérések területén szerzett alapvető méréstechnikai gyakorlat.

Képzési idő

A képzési idő: 5 munkanap, 40 óra (25 óra előadás/elmélet; 13 óra gyakorlat, folyamatos konzultáció; 2 óra vizsga),

A képzés formája

 • Gyakorlatorientált intenzív csoportos képzés, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, fóliamásolatok biztosításával, tapasztalatok átadása, irányított beszélgetések, feladatmegoldások, gyakorlatok, konkrétan végzett kalibrálások és az eredmények kiértékelése, dokumentálása, valamint egyéni felkészülés.
 • A képzés modulrendszerű

A képzés helyszíne

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék laboratóriuma
Budapest, Műegyetem rakpart 3. D épület V. emelet

Képzési egységek (modulok)

Hosszúság- és szögmérések elméleti alapjai 7 óra elmélet 1 óra gyakorlat
Hosszúság- és szögmérő eszközök, jellemzőik 6,5 óra elmélet 1,5 óra gyakorlat
Hosszmérés hibái és a mérési bizonytalanság meghatározása 6,5 óra elmélet 1,5 óra gyakorlat
Kalibrálások, kalibrálási eljárások 2 óra elmélet 4 óra gyakorlat
Kalibrálási jegyzőkönyvek és bizonyítványok formai és tartalmi követelményei 2 óra elmélet
Mérési bizonytalanság figyelembe vétele a megfelelőség értékelésekor 1 óra elmélet 1 óra gyakorlat
Kalibrálások gyakorlati végzése, kalibrálási eredmények rögzítése, mérési bizonytalanság meghatározása, kalibrálási bizonyítvány kiállítása 4 óra gyakorlat

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Teljesítményértékelés, vizsga
A résztvevők a képzés során a feladatmegoldásokkal és a képzés során szóban is folyamatosan számot adnak a szerzett ismeretekről. Az 5 napos képzés végén a résztvevők írásbeli, majd gyakorlati és szóbeli vizsgát tesznek.

Értékelési szempontok:

 • Időre történő teljesítmények, valamint mennyiségi és minőségi követelmények teljesülése
 • Az írásbeli és a gyakorlati vizsgán kétfokozatú minősítő skála alkalmazása: megfelelt, nem felelt meg (a megfelelőséghez 80 %-os jó megoldási arány szükséges; a taneszközök, a jegyzetek használata lehetséges)
 • A gyakorlati vizsga alapja a konkrétan elvégzett kalibrálási tevékenység és eredményének értékelése

Igazolás a képzés elvégzéséről

A sikeresen vizsgázók a SZENZOR-METROLÓGIA Kft. által kiadott magyar és angol nyelvű "Hossz- és szögmérés szakterületi metrológus" megnevezésű tanúsítványt kapják


< Többi tanfolyam